Quy định về quản lí và sử dụng trang thông tin điện tử

Viết bởi  Sln đc: 3816 lần

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG TRUNG HỌC

LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Quản lý và sử dụng Website

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số  187 /QĐ-THLNTN ngày 01 tháng 7  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định về quản lí và sử dụng trang thông tin điện tử của Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là website Trường THLNTN) trên mạng Internet bao gồm: quản lí, cung cấp thông tin, công tác biên tập, quản trị và cập nhật thông tin cho website.

2. Lãnh đạo Nhà trường, các Phòng, Khoa, Trường, các tổ chức đoàn thể (sau đây gọi tắt là đơn vị), công chức, viên chức, nhân viên, học sinh của Nhà trường (sau đây gọi tắt là cá nhân) và các cộng tác viên phải tuân theo Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Website: Là nơi tập hợp, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ công tác trên môi trường mạng.

2. Cơ sở dữ liệu: là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lí và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

3. Tích hợp dữ liệu: là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lí bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3.  Địa chỉ Website (tên miền) của Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên là:

 http://lamnghieptaynguyen.edu.vn

Điều 4.  Chức năng, nhiệm vụ của Website

1. Website có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của  Trường trên môi trường mạng Internet.

2. Nhiệm vụ của Website

- Quảng bá, thông tin về các hoạt động, thành tựu của Trường với cơ quan quản lí cấp trên, với các cá nhân và đơn vị có liên quan trên môi trường Internet;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quản lí, điều hành của Trường THLNTN và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Cung cấp trực tuyến thông tin, trao đổi và xử lí thông tin trong nội bộ nhằm phục vụ các hoạt động quản lí, điều hành, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 5. Nguồn cung cấp thông tin cho Website

1. Các đơn vị trong Trường có trách nhiệm viết và gửi tin, bài (bài nghiên cứu, bài viết chuyên sâu) về lĩnh vực hoạt động của Trường và các thông tin khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.

2. Phân công cung cấp nguồn tin thường xuyên

            Lãnh đạo Nhà trường và Trưởng các đơn vị trong trường có trách nhiệm cung cấp cho Ban biên tập các thông tin chung của đơn vị như:  Cơ cấu tổ chức của đơn vị;  Chức năng – Nhiệm vụ;  Lịch sử phát triển của đơn vị;  Thành tích đạt được của đơn vị;  Danh sách công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để cập nhật, bổ sung và hoàn thiện thông tin chung của Nhà trường. Ngoài các thông tin chung ở trên, các đơn vị và cá nhân có liên quan thường xuyên cập nhật trên trang Website của đơn vị mình để cung cấp  các thông tin cho Ban biên tập như sau:

a).Đảng bộ:    Danh sách Đảng viên trong toàn trường; Các nghị quyết, thông báo, công văn của Đảng uỷ; Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đảng; Thông báo – tin tức của Đảng bộ;

b).Công Đoàn trường: Lý lịch trích ngang BCH Công đoàn;  Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn;  Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu…; Các thông tin về việc ủng hộ, đóng góp, xây dựng quỹ…; Các biểu mẫu liên quan đến công tác Công đoàn; Thông báo, tin tức của Công đoàn;

c).Đoàn TN CSHCM: Danh sách BCH, Ban thường vụ Đoàn; Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn Trường, Chi đoàn học sinh;  Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu…;  Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đoàn; Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu; Thông báo,  tin tức của Đoàn;

d).Phòng Đào tạo cung cấp các thông tin về đào tạo, tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm, quản lý thư viện….Cụ thể như sau:

-Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ trong và ngoài trường; Các chương trình, dự án đào tạo liên quan đến học sinh, cán bộ, viên chức của Trường; - Các văn bản quy phạm pháp luật (Nội quy, Quy chế…) liên quan đến đào tạo;  Thời khoá biểu, bố trí phòng học, lịch thi…; Các biểu mẫu liên quan đến công tác Đào tạo;  Kế hoạch cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Kế hoạch tuyển sinh hàng năm ;  Thông báo tuyển sinh; Số liệu tuyển sinh hàng năm; Các thông tin về ngành nghề phục vụ công tác tuyển sinh; Kế hoạch thực hiện công tác tư vấn và giới thiệu việc làm hàng năm ; Thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; Thông báo, tin tức khác;

- Nội quy Thư viện, phòng đọc ...; Tài liệu tham khảo, giáo trình (cập nhật về tên, số lượng đầu sách); Giới thiệu sách mới bổ sung hàng năm;  Danh sách bạn đọc mượn sách quá hạn (nếu có); Các Thông báo, tin tức khác;

đ).Phòng Tổ chức – Hành chính:  Chương trình, kế hoạch phát triển Nhà trường;  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ và lề lối làm việc trong Nhà trường; Kế hoạch, lịch công tác tháng, công tác tuần; Các văn bản về Nội quy, quy định và Quy chế nội bộ  cho các hoạt động của nhà trường; Các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…;  Thông tin tuyển dụng;  Thông tin về các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức của trường, thông báo, tin tức liên quan đến công việc của cán bộ giáo viên trong trường; Công tác thi đua khen thưởng, biểu dương (người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ...);  Công tác dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thiên tai (nếu có); Các Thông báo, tin tức khác;

e).Phòng Tài chính kế toán: Văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính;  Thông tin về học phí, học bổng, chính sách mới đối với học sinh; Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Kế hoạch tài chính; Cập nhật kịp thời thông tin ở đầu mỗi năm học các nội dung liên quan đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức ...; Các Thông báo,  tin tức khác;

f).Phòng Quản trị đời sống:  Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nơi nơi làm việc, giảng đường, nơi ở của HS;  Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và đột xuất cho CCVC và HS(nếu có);  Các công tác liên quan đến quản trị - phục vụ;  Kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sửa chữa nâng cấp… của các đơn vị trong Trường; Các biểu mẫu liên quan;  Các Thông báo – tin tức khác;

g).Phòng Công tác học sinh: Kế hoạch hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao; Kế hoạch chính trị đầu khóa; Kế hoạch họp giáo viên chủ nhiệm, sinh hoạt lớp…;  Điểm rèn luyện;  các chế độ, chính sách của Nhà nước, của Trường liên quan đến học sinh; Công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến học sinh;  Các hoạt động của GVCN;  Các hoạt động của khu KTX;  Các Thông báo, tin tức khác;

h).Trường SXDVKHKT Nông lâm nghiệp Mang Yang: Kế hoạch hoạt động tại Trường;  Luật bảo vệ và phát triển rừng; - Các văn bản về Nội quy, Quy chế hoạt động và Quy định nội bộ của Trường ( Hiệu trưởng đã phê duyệt);  Danh sách các lớp đang học tập tại Trường;  Hình ảnh về bảo vệ, chăm sóc rừng, thực hành, thực tập tại Trường;  Báo cáo công tác tháng, quí, năm;  Một số thông tin liên quan khác;

i). Các khoa chuyên môn và tổ bộ môn trực thuộc:  Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch của đơn vị mình;  Thông báo kết quả học tập của HS ở các học phần ( nếu cần thiết)… ; Các bài giảng, giáo trình;  Các tấm gương người tốt, việc tốt;  Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu;  Thông báo - tin tức khác.

j). Khuyến khích cán bộ, viên chức tham gia viết bài cho website của Trường.

Điều 6. Quản lí Website

1. Website của Trường hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

2. Ban biên tập Website được quy định tại Chương III của Quy định này: Chịu trách nhiệm biên tập và quản lí nội dung thông tin đưa lên Website của Trường.

3. Ban quản trị Website (phụ trách kĩ thuật) có trách nhiệm quản trị Website; Thực hiện các biện pháp kĩ thuật để đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của Website; theo dõi về kĩ thuật trong việc đưa thông tin lên website sau khi Ban biên tập duyệt; Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch nâng cấp, phát triển Website của Trường khi cần thiết.

Điều 7. Kinh phí chi cho Website và chế độ nhuận bút, thù lao thực hiện Website

1.Ban biên tập: Các thành viên trong Ban biên tập được hưởng tiền hỗ trợ hàng tháng được qui định trong Bản chi tiêu nội bộ hàng năm ( riêng từ tháng 7-2016 đến tháng 12-2016: mức hưởng tiền hỗ trợ hàng tháng do Hiệu trưởng quyết định và được nhận trong tháng 12-2016).

2.Ban quản trị: Chế độ được tính trong chế độ công tác của Tổ IT thực hiện theo điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ IT ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-THLN-TC ngày 22/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.

3.Cộng tác viên: được hưởng tiền hỗ trợ  tính theo bài đăng trên Website (ngoài những thông tin phải cung cấp theo quy định). Tùy thuộc vào chất lượng và sự ảnh hưởng của bài viết đến các hoạt động của Nhà trường mức hỗ trợ được qui định trong Bản chi tiêu nội bộ hàng năm (riêng từ tháng 7-2016 đến tháng 12-2016: mức hưởng tiền hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định có thể từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/bài).

 

Chương II

NỘI DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE

 

Điều 8. Quy định về nội dung thông tin được cung cấp trên Website

1.Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải lên Website THLNTN phải thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ thông tin; các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản qui định của Trường THLNTN.

2.Các mục thông tin chính bao gồm:

a).Giới thiệu về lịch sử, thành tựu của Trường; Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường;  Tin nổi bật mang tính thời sự về hoạt động của Trường; 

b).Thông tin văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;  Thông tin về các hoạt động, tổ chức và chất lượng đội ngũ của các đơn vị 

c).Thông tin về công tác đào tạo;  Thông tin về tuyển sinh; Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học;  Thông tin về thư viện giáo trình;  Thời khóa biểu; 

d).Các quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh; Kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện của học sinh; Tư vấn hỗ trợ học sinh;

đ).Lịch công tác tuần; các văn bản pháp quy phục vụ công việc, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành; các mẫu văn bản;

e). Thông tin về hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM…;

f). Giới thiệu thông tin khoa học, tài liệu chuyên ngành, giáo trình...;

g).Thông báo của Trường và của các đơn vị;

h). Các thông tin khác theo quy định của pháp luật

Điều 9. Ngôn ngữ trình bày và thông tin cung cấp cho Website

1. Ngôn ngữ trình bày

Ngôn ngữ chính trình bày thông tin trên Website là tiếng Việt, chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode - TCVN 6909:2001.

2. Thông tin không đáp ứng các quy định tại Điều 8 và khoản 1 mục a  Điều này, khoản 1 Điều 10 sẽ không đủ điều kiện đăng tải trên Website. Các cá nhân, đơn vị đã gửi thông tin, có trách nhiệm chỉnh sửa cho phù hợp và gửi lại cho Ban biên tập.

Điều 10. Cơ chế cung cấp thông tin

1. Chuẩn bị tin, bài

Cán bộ, viên chức tự chịu trách nhiệm về tin, bài, ảnh của mình. Bài viết gửi về hộp thư điện tử của Ban biên tập (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để xem xét phê duyệt trước khi đưa tin lên Website (tệp văn bản soạn thảo bằng Microsoft Word; Hình vẽ và ảnh dạng thông dụng  jpg, gif, png, bmp...). Trong trường hợp không thể gửi qua thư điện tử thì có thể dùng USB, đĩa CD để chuyển thông tin cho Ban biên tập website của Trường.

2. Thời gian cung cấp thông tin

a. Các thông tin được quy định tại Điều 8 của Quy định này phải được người viết bài cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin. Cụ thể:

- Đối với tin tức, sự kiện: không quá 03 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện;

- Đối với các văn bản, quy định do Trường ban hành: không quá 02 ngày làm việc sau khi Lãnh đạo Trường kí ban hành văn bản;

- Đối với các bài viết, bài nghiên cứu chuyên ngành không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tác giả của bài viết đồng ý gửi đăng lên Website.

- Đối với các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề hoặc các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động của Trường: không quá 04 ngày sau khi sự kiện kết thúc;

- Đối với thông tin thống kê: theo tháng, quí, năm, chậm nhất vào ngày 30 của tháng đó;

- Đối với lịch công tác tuần toàn trường, lịch công tác tuần, thời khóa biểu các lớp của các đơn vị muộn nhất trước 17h00 thứ 5 tuần trước đó.

b. Thời gian lưu giữ:

- Đối với thông tin giới thiệu về Trường, các văn bản pháp luật, quyết định, quy chế, thông báo... được lưu giữ vĩnh viễn.

- Đối với các tin tức, sự kiện được lưu giữ 01 năm kể từ ngày đăng. Đối với các sự kiện quan trọng được lưu giữ vĩnh viễn.

- Đối với các bài viết, bài nghiên cứu về chuyên môn được lưu giữ 05 năm kể từ ngày đăng tải.

c. Nếu có thay đổi nội dung các thông tin được quy định tại Điều 8 của Quy định này, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp lại thông tin cho Ban biên tập để các thông tin được cập nhật lại kịp thời.

3. Định mức cung cấp thông tin

Mỗi đơn vị trong Trường phải đảm bảo định mức cung cấp thông tin cho Website với số lượng bài viết tối thiểu tính trong 01 tháng, trung bình mỗi tháng, mỗi đơn vị gửi đăng ít nhất 01 tin/bài.

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin

1. Các đơn vị trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Website của Trường các nội dung thông tin được quy định tại Điều 8 của Quy định này, thuộc lĩnh vực do đơn vị mình quản lí;

2. Trưởng các đơn vị, Ban biên tập website của Trường chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những thông tin cung cấp cho website; các tin, bài đều phải bảo đảm tính chính xác và không vi phạm các quy định về bảo mật;

3. Mỗi đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ, viên chức đơn vị mình cung cấp thông tin cho Website; tiếp nhận các ý kiến của tổ chức, cá nhân để tham mưu cho lãnh đạo Trường trả lời theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lí của mình;

4. Tổ chức đảng, đoàn thể có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hoạt động của tổ chức mình để đưa lên Website. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin gửi Ban Biên tập để đưa lên Website.

 

Chương III

CÔNG TÁC BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE 

 

Điều 12. Ban biên tập Website THLNTN là bộ phận phụ trách về kiểm tra, chỉnh sửa, quản lý thông tin và nội dung thông tin đăng lên Website.

Điều 13. Ban quản trị Website THLNTN là bộ phận phụ trách về quản lý, vận hành Website của trường về mặt kỹ thuật (ban này thuộc tổ IT Trường THLNTN).

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng:

a). Ban biên tập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan lên Website để phục vụ công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà trường.

b). Ban quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban biên tập trong việc quản lý, định hướng và lập kế hoạch phát triển Website trường về mặt công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ:

a).Ban biên tập

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Tổ chức khai thác, biên tập, duyệt nội dung thông tin từ các hoạt động thường xuyên của Trường và các thông tin khác;

- Đưa thông tin đã duyệt lên Website;

-Xây dựng đội ngũ cộng tác viên; thường xuyên liên hệ, phối hợp với cộng tác viên để thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế.

b). Ban quản trị

            - Khai thác, vận hành, giám sát về kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, tài chính nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng Website;

- Tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin lên Website(nếu Ban biên tập yêu cầu);

- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu;

- Quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website;

- Báo cáo và đề xuất kịp thời biện pháp xử lý sự cố (nếu có).

3. Quyền hạn:

a). Ban biên tập

- Tổ chức hệ thống cộng tác viên để thu thập thông tin;

- Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị để cập nhật tin tức hàng ngày đăng lên Website (thông qua Hiệu trưởng);

- Kiểm tra, yêu cầu giải trình trước khi quyết định có đăng tải các thông tin mà các đơn vị, tổ chức đoàn thể, cá nhân cung cấp hay không (thông qua Hiệu trưởng);

- Tham gia các sự kiện do Trường tổ chức để thu thập thông tin, bài viết cập nhật lên Website THLNTN;

- Có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:

+ Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quản lý của Trường;

+ Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;

+ Thông tin trùng lặp, không đúng sự thật;

+ Thông tin có nội dung bảo mật, không được phổ biến công khai mà chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

+ Thông tin không đảm bảo chất lượng, thông tin không có tính xác thực;

+ Thông tin trái pháp luật.

b). Ban quản trị

-Từ chối những dữ liệu có thể gây nguy hiểm cho việc đảm bảo an toàn Website về mặt kỹ thuật;

-Yêu cầu các đơn vị trong trường phối hợp về mặt công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, phát triển website của trường (thông qua Hiệu trưởng).

Điều 15. Thành phần của Ban biên tập và Ban quản trị

1. Ban biên tập do Hiệu trưởng thành lập gồm: 01 Trưởng ban và các Biên tập viên.

2. Ban quản trị là các thành viên tổ IT Trường THLNTN. Tổ trưởng Tổ IT là Trưởng Ban quản trị.

Điều 16. Nguyên tắc hoạt động Ban biên tập và Ban quản trị

1. Ban biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trưởng ban. 

2. Ban quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ IT Trường THLNTN dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trưởng ban.

3. Ban biên tập, Ban quản trị tổ chức họp định kỳ 2 tháng một lần, hoặc đột xuất khi có yêu cầu và họp tổng kết đánh giá theo năm công tác.

            Điều 17. Chế độ thông tin và bảo mật

1. Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.

2. Các thành viên Ban quản trị phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Website và các quy định của Nhà nước về chế độ bảo mật thông tin.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên trong Ban biên tập

1. Trưởng ban: Có quyền cao nhất trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban nhằm đảm bảo cho Website vận hành có hiệu quả về mặt nội dung. Cụ thể như sau:

a).Phân công nhiệm vụ cho thành viên trong Ban theo nhiệm vụ của Ban;

b).Quyết định danh sách cộng tác viên;

c).Toàn quyền chỉnh sửa, duyệt và chịu trách nhiệm nội dung thông tin trước và sau khi tích hợp lên Website.

2. Biên tập viên:

a).Thu thập, tổng hợp, sưa tầm, biên tập các thông tin, lên trang, trình Ban biên tập duyệt; theo dõi, kiểm tra giám sát và tổng kết các hoạt động Website; đề xuất thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành;

b). Tổ chức mạng lưới cộng tác viên, tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định; chịu trách nhiệm về nội dung được phân công và ký nháy trước khi chuyển cho Trưởng ban phê duyệt.

Điều 19. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban quản trị

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ IT Trường THLNTN

Điều 20. Cộng tác viên

Thực hiện việc viết, soạn tin, thu thập, chỉnh sửa và nộp tin bài cho Ban biên tập thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hoạt động của Website.

Điều 21. Quy trình biên tập thông tin lên Website

- Bước 1: Tổng hợp và biên tập thông tin (biên tập theo qui định tại Điều 10 của Quy định này).

- Bước 2: Xác thực và đăng tải thông tin

Trưởng Ban biên tập hoặc cán bộ được uỷ quyền kiểm tra lại tính xác thực của thông tin lần cuối, sau đó đăng tải thông tin lên Website.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị chức năng trong Nhà trường có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này đến toàn thể viên chức, người lao động, lao động hợp đồng của đơn vị mình.

2. Ban biên tập, Ban quản trị Website có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quy chế này của các đơn vị trong toàn Trường. Định kỳ hàng tháng, học kỳ và hàng năm báo cáo Hiệu trưởng.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban biên tập đề xuất sửa đổi, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Điều 23. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động của Website Trường sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm. Công tác đưa thông tin lên Website theo trách nhiệm phân công của các đơn vị, cá nhân được đánh giá như là một tiêu chí thi đua hàng năm.

2. Tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên Website THLNTN, cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động của Website hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế này sẽ bị xem xét, hạ bậc xếp loại thi đua hoặc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành./.

                                                           

  

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Ths.Trần Văn Chánh

 

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 09:50

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A